Cuairt Chaluim Chille Ìle St Columba Travels To Islay Opening, Islay Gaelic Centre, Àdhamh Ó Broin, 27Th October, Credit CHARTS (4)

Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba

(English Below) Air iasad bho Thaigh-tasgaidh Sgìre Thìr Chonaill, Èirinn, tha Cuairt Chaluim Chille air taisbeanadh don chiad uair ann an Alba. Chaidh an turas seo fad bliadhna a chur air bhog ann an Ceann Loch Chille Chiarain 9 Ògmhios 2023, Là Chaluim Chille. 

Tha Cuairt Chaluim Chille ga cruthachadh le Còmhdhail Cultair, Dualchais is Ealain Earra-Ghàidheal  agus nan Eilean (CHARTS), le taic bho Chomhairle Earra-Ghàidheal agus Bhòid. Chaidh an com-pàirteachas dàna seo eadar Earra-Ghàidheal agus Èirinn a chur air chomas le taic còmhla bho  Bhòrd na Gàidhlig agus Foras na Gaeilge gus cur ris na ceanglaichean eadar luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Èirinn agus Alba a dh’èirich à bliadhna Chaluim Chille 1500. Bheir an pròiseact seo le CHARTS a-steach buidhnean-obrach agus tachartasan le cothroman do luchd-ealain is luchd-cruthachaidh ann an Gàidhlig is Gaeilge dol an sàs.
 

Eachdraidh Taisbeanadh Chaluim Chille

Tha an Taisbeanadh seo a’ comharrachadh beatha is dìleab Chaluim Chille agus chaidh a nochdadh air feadh Èireann ann an 2021, a’ comharrachadh 1500 bliadhna bho bhreith Chaluim Chille. Don chiad uair, tha an taisbeanadh a’ tighinn a dh’Alba agus e air iasad coibhneil bho Thaigh-tasgaidh Thìr Chonaill gus dol mun cuairt Earra-Ghàidheal rè 2023/24. Tadhlaidh an taisbeanadh air ionadan cudromach ann an Earra-Ghàidheal thairis air a’ bhliadhna romhainn le raon farsaing de thachartasan Gàidhlig.

Gus barrachd fhaighinn a-mach mu obair Ghàidhlig CHARTS, nach tadhail thu air Leasachadh Gàidhlig againn a choinneachadh ri Oifigear na Gàidhlig againn. 

 

Facal-toisich: Air Là Chaluim Chille, 9 Ògmhios 2023, chomharraich CHARTS bogadh Cuairt Chaluim Chille aig Taigh-tasgaidh Cheann Loch Chille Chiarain. Le measgachadh de cheòl agus de bhàrdachd Ghàidhlig is Ghaeilge le luchd-ealain air aoigheachd às Earra-Ghàidheal agus Èirinn.

On loan from Donegal County Museum, Ireland, Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba is on show for the first time in Scotland. The year-long tour was launched in Campbeltown on the 9th of June, 2023, the Feast Day of St Columba

Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba is created by Culture, Heritage and Arts Assembly, Argyll and Isles (CHARTS), supported by Argyll and Bute Council. This bold partnership between Argyll and Ireland is made possible with joint support from Bòrd na Gàidhlig and Foras na Gaeilge to further build relationships between Gaelic speakers in Ireland and Scotland grown during the themed year Colmcille 1500. This CHARTS project will include workshops and events with opportunities for Irish and Scots Gaelic artists and cultural practitioners to participate.
 

"On behalf of Bòrd Na Gàidhlig, we would like to commend CHARTS in strengthening the bonds between Gaelic Ireland and Scotland. We are delighted to support Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba Exhibition and celebrate the rich Gaelic heritage shared between Scotland and Ireland." Brian Ó Headhra, Partnerships and Development Manager, Bòrd Na Gàidhlig

 

History of St Columba/Colmcille Exhibition

This Exhibition celebrates the life and legacy of Colmcille and was displayed throughout Ireland in 2021, marking the 1500th anniversary of the birth of Colmcille. For the first time, the exhibition is coming to Scotland and has kindly been loaned by Donegal Museum to tour Argyll throughout 2023/24. The exhibition will tour key sites in Argyll over the next 12 months with a wide range of Gaelic culture and language events.

To find out more about CHARTS Gaelic work visit our Gaelic Development page and meet our Gaelic Culture Officer. 

 

 

Tour