Past Event

Default Page Banner
Default Profile Picture

Job Opportunity: Gaelic Development Worker, Argyll and Bute Council

Posted by CHARTS

Type

Jobs

Deadline Date

12/10/2023

Website

Visit website

Argyll and Bute Council are looking for a dynamic individual to join our busy Community Development team for 3 days per week on a 12 month contract. The post is flexible within Argyll and Bute, with the main activity in Oban and Lochgilphead.

The post-holder will deliver a series of actions building on the previous Gaelic work in the Council through working closely with the Argyll Gaelic Partnership and will deliver the project, ‘Celebrating and Increasing the Use of Gaelic in Argyll and Bute’. This is a continuation of the Gaelic Development Worker role hosted by Argyll and Bute Council.

This exciting role involves the development of newly emerged Gaelic Community Hubs, supporting them to strengthen their capacity and increase uptake of membership. The post holder will promote and celebrate Gaelic projects as well as contribute to the work of the wider Community Planning and Development team.

The role is also responsible for promoting the Argyll and Bute Gaelic Language Plan and contributing to the development and delivery of the Gaelic Gathering in Spring 2024. Fluency in written and spoken Gaelic is desirable. Please refer to the Job Description and Person Specification for more details.

 

Closing date is Thursday 12 October 2023 and applications can be made via myjobscotland.gov.uk.

 

This post is part funded by Bòrd Na Gàidhlig

 

Tha sinn a’ sireadh neach dealasach airson dreuchd san sgioba thrang againn airson Leasachadh Coimhearsnachd aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, bidh sibh ag obair 3 latha san t-seachdain air hùmhnant 12-mìos. Tha sùbailteachd ann a thaobh far am bi an dreuchd stèidhichte taobh a-staigh sgìre Earra-Ghàidheal is Bhòid, agus bidh a’ mhòr-chuid dhen obair ga dèanamh san Òban is ann an Ceann Loch Gilb. Bidh an neach-dreuchd a’ coileanadh diofar ghnìomhan agus iad a’ togail air obair a rinneadh mu thràth a thaobh na Gàidhlig sa Chomhairle agus iad ag obair gu dlùth còmhla ri Co-roinn Ghàidhlig Earra-Ghàidheal agus bheir iad am pròiseact a leanas gu buil, ‘A’ Togail Bratach na Gàidhlig agus a’ Toirt Fàs air Cleachdadh na Gàidhlig ann an Earra-Ghàidheal is Bòd’. Tha an obair seo a’ togail air obair na dreuchd Neach-obrach Leasachaidh Gàidhlig a bh’ aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a-cheana. Mar phàirt dhen dreuchd inntinnich seo, bidh sibh a’ toirt leudachadh air obair nan Ionadan is nam Buidhnean Coimhearsnachd Gàidhlig a chaidh a stèidheachadh bho chionn ghoirid, agus sibh a’ toirt taic dhaibh gus an neartachadh fhèin agus gus cur ris a’ bhallrachd aca. Bidh an neach-dreuchd a’ cur air adhart agus a’ dèanamh taisbeanadh air pròiseactan Gàidhlig agus bidh iad a’ cuideachadh le obair fharsaing an sgioba airson Planadh is Leasachadh Coimhearsnachd. Tha e cuideachd an urra ris an neach-dreuchd Plana Gàidhlig Earra-Ghàidheal is Bhòid a chur air adhart agus cuideachadh le bhith a’ cur a’ Chruinneachaidh Ghàidhlig air dòigh as t-Earrach 2024. Seo cothrom air leth gus obair fhaighinn san sgioba, agus tha sinn a’ dèanamh fiughair ri iarrtasan bhon fheadhainn le ùidh san dreuchd. Bhiodh e na bhuannachd nam biodh sibh fileanta ann an Gàidhlig ga bruidhinn agus ga sgrìobhadh. Thoiribh sùil air an Tuairisgeul Obrach agus Comasan an Neach-obrach airson tuilleadh fiosrachaidh.

Tha an dreuchd seo air a cho-mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig