Butefabricscharts (1087 Of 80)
Default Profile Picture

Duais Dìleab Chaluim Chille / The Colmcille Legacy Award (deadline extended)

Posted by CHARTS

Type

Funding and Grants

Deadline Date

31/05/2021

’S e sgeama maoineachaidh nàiseanta beag a tha ann an Duais Dìleab Chaluim Chille / The Colmcille Legacy Award, a chaidh a chruthachadh ann an com-pàirteachas le Bòrd na Gàidhlig agus an Culture, Heritage and Arts Assembly, Argyll and Isles (CHARTS) gus beatha is dìleab chultarail Chaluim Chille a chomharrachadh tro Bhliadhna Cholmcille 1500. Airson fiosrachadh air an chom-pàirteachais, faicibh: Bòrd na Gàidhlig, https://www.gaidhlig.scot/; CHARTS, http://www.chartsargyllandisles.org

Bidh am pròiseact a’ tairgsinn dhuaisean ealain gach mìos agus taisbeanadh air-loidhne gus àite is taic a thoirt do dh’obair luchd-ealain na Gàidhlig, a bhuineas do cuspairean Chaluim Chille. Airson fiosrachaidh mu Bhliadhna Chaluim Chille, faicibh: https://colmcille.net/

Tha an sgeama maoineachaidh a’ comharrachadh, a’ cuimhneachadh is a’ mìneachadh an àite a bha aig Calum Cille san latha an-dè agus ann an comann an latha an-diugh.

’S e pròiseact didseatach a tha seo a dhèiligeas ris na dùbhlain a tha romhainn air adhbhar astarachaidh shòisealta mar thoradh air Covid-19 aig àm cur a’ dol Chaluim Chille 1500. ’S e am prìomh amas ealain is cultar na Gàidhlig a rùrachadh is a chomharrachadh tro bhith a’ cur gu feum raon de mheadhan ealain is cuspairean a bhuineas do Chalum Cille, a nochdar ann an dòigh bhuannachdail ann an co-theacs nam meadhanan eileagtronaigeach, air-loidhne.

Duaisean
Bheirear seachad 19 duaisean uile-gu-lèir thar tràth de 18 mìosan bhon Iuchar 2020-an Dùbhlachd 2021.

Air a stiùireadh às leth a’ chom-pàirteachais le CHARTS, thèid am pròiseact seo a lìbhrigeadh ann an trì cuibhreannan, a shònraicheas sreath de shia duaisean, aon dhiubh gach mìos, de £500 (aig ìre nàiseanta) agus aon duais a bharrachd de £1000 aig am bi fòcas air obair-ealain a chaidh a dealbhadh gu bun-bheachdail air cuspair slighe an dualchais (Earra Ghàidheal is Bòd a-mhàin). ’S e a bhios romhainn co-dhiù aon duais a thairgsinn aig gach àm taghaidh gu duine òg, eadar 16-26 bliadhna a dh’aois:

Cinn-latha nan Iarrtasan
Prìomh cinn-latha!

Cuibhreann 1
• 14 an Iuchar (airson duaisean a roinneadh anns an Iuchar, san Lùnastal, san t-Sultain, san Dàmhair, san t-Samhain, san Dùbhlachd)
• 31 an Iuchar Duais Slighe an Dualchais

Cuibhreann 2
• 30 an t-Samhain (airson duaisean a roinneadh san Fhaoilleach, sa Ghearran, sa Mhàrt, sa Ghiblean, sa Chèitean, san Ògmhios)

Cuibhreann 3
• 31 an Cèitean (airson duaisean a roinneadh san Iuchar, san Lùnastal, san t-Sultain, san Dàmhair, san t-Samhain, san Dùbhlachd)

/

Duais
 Dìleab Chaluim Chille / The Colmcille Legacy Award, is a small national award scheme created in partnership by Bòrd na Gàidhlig and the Culture, Heritage and Arts Assembly, Argyll and Isles (CHARTS) to commemorate the life and cultural legacy of Colmcille throughout the Year of Colmcille, 1500.

The project offers monthly arts awards and online exhibition to profile and support Gaelic artists work, aligned to themes of Colmcille. For information about Year of Colmcille, see: https://colmcille.net/  

The award scheme celebrates, remembers and interprets the role of Colmcille in the past and in contemporary society.  

This is a digital project to meet social distancing challenges presented by the impacts of Covid-19 at the time of the launch of Colmcille 1500. The key aim is to explore and celebrate Gaelic arts and culture using a range of arts media and themes related to Colmcille, which can be shown to advantage in an electronic media, online, context. 

Awards
A total of 19 awards will be made across an 18-month period from July 2020 - December 2021.  

Managed on behalf of the partnership by CHARTS, this project will be delivered in three stages, marking a series of six, one per-month, awards of £500 (national) and one additional £1,000 award focused on artwork conceptually designed to the theme of heritage trail (Argyll and Bute only). We aim to offer at least one award at each selection stage to a young person, aged between 16-26 years: 


Application deadlines  
Key dates 

Stage 1 

  • July 14th (to allocate awards for July, August, September, October, November, December) 
  • July 31st Heritage Trail Award 

 Stage 2 

  • November 30th (to allocate awards for January, February, March, April, May, June) 

 Stage 3 

  • May 31st (to allocate awards for July, August, September, October, November, December) 


Free support surgeries to ask any questions or for application guidance in Gaelic and English are available.

Full details:
Gaelic Guidance
Gaelic Application Form
English Guidance
English Application Form
Equality Questionnaire