83EA5AF3-5D66-4408-BF16-DC7F9B6BF8A1.jpeg
706013EE-CA64-462F-BF06-638497D418C9.jpeg

Iain MacIlleChiar

Individual

Tha mi air a bhith ag obair ann am foghlam is Gàidhlig fad mo bheatha-obrach ach ag obair pàirt-ùine a-nis.
I have worked in education and Gaelic all my working life but working part-time now.