TIDES BANNER 2022 Kirsten Millar (2)
Default Profile Picture

TIDES digital music festival 2022

Posted by CHARTS

Date

03/03/2022 19:00

Website

d Visit website

Join us on 3 March for TIDES, as we celebrate a diverse range of independent musicians and groups from across Scotland. TIDES is an ambitious digital music festival partnership between Live Argyll and CHARTS, funded by Creative Scotland, and managed by producer Iain Maclean of Myplayer Media. 

After the success of the first TIDES in March 2021, which helped to address the challenges musicians living in Argyll and Bute faced as a result of the pandemic, we are once again hosting TIDES in March 2022 online recorded at Coran Hall. 

 

Artists announced so far include:

Miller Crossan
Eilidh Steel and Mark Neal
Seylan Baxter 
Inverhooley Ceilidh Band 
And a showcase section of work from Artists all over Argyll including Rachel Walker.

 

TIDES will launch online at 7pm on 3 March 2022, FREE.

myplayer.uk/tides

 

/

 

Fèis-chiùil dhigiteach TIDES 2022 

 

Nach tig thu còmhla rinn air 3 Màrt airson TIDES, agus sinn a’ comharrachadh raon farsaing de luchd-ciùil neo-eisimeileach bho air feadh Alba. Tha Tide na fhèis-chiùil dhigiteach thionnsgalach na com-pàirteachas eadar Earra-Ghàidheal Beò agus CHARTS, ga maoineachadh le Alba Chruthachail, agus ga rianachd leis an riochdaire Iain MacIlleathain aig Myplayer Media. 

 

An dèidh cho soirbheachail is a bha a’ chiad TIDES anns a’ Mhàrt 2021, a chuidich gus aghaidh a chur air na dùbhlain air luchd-ciùil a’ fuireach ann an Earra-Ghàidheal is Bòd mar thoradh air a’ ghalar, tha sinn a’ cumail TIDES uair eile air 3 Màrt 2022, ga chlàradh air an Lìon aig Tallachan a’ Chorrain.

 

Is iad an luchd-ciùil air ainmeachadh gu ruige seo: 

 

Eilidh Steel agus Mark Neal

Inverhooley Ceilidh Band 

Miller Crossan

Rachel Walker 

Seylan Baxter 

 

Thèid TIDES a chur air bhog air an Lìon aig 7f. 3 Màrt 2022. 

myplayer.uk/tides

Go to booking