000002
Default Profile Picture

Gaelic Carbon Literacy Training

Posted by CHARTS

Date

25/10/2022 18:00 - 25/10/2022 19:00

Tha sinn air leth toilichte cuireadh a thoirt dhut gu com-pàirteachadh sa chiad chùrsa a-riamh air Litreachas Gnàth-shìde sa Ghàidhlig. Faodaidh tu clàrachadh airson cùrsa a bhios a’ tòiseachadh san 25mh latha den Dàmhair 2022, 6-7f. Bidh an cùrsa teisteanaichte seo air-loidhne a’ gabhail air adhart fad ceithir seachdainean, uair a thìde san t-seachdain, còmhla ri measgachadh de sheiseanan beòthail seachdaineach na lùib agus obair-dachaigh féin-sgrùdaidh.                            

Ma tha ùidh agad dol an sàs ann no ma tha thu ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh, feuch gun cuir thu fios gu Sgioba Ghlaschu Sheasmhaich aig Sustainableglasgow@glasgow.gov.uk

From Gaelic Development Worker Cristie Moore: Take part in the first-ever Gaelic Climate Literacy course, beginning on the 25 October 2022 6-7pm.

If you are interested in taking part or to find out more, please contact Sustainableglasgow@glasgow.gov.uk