Bobbi Vetter Cnoc Nan Aingeal
Default Profile Picture

Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba

Posted by CHARTS

Location

Kintyre and Gigha

Date

09/06/2023 18:00 - 09/06/2023 20:30

Website

d Visit website

Join us for a trilingual evening of live music, poetry and talks in celebration of the arrival of the St Columba/Colmcille Exhibition at Campbeltown Museum, St John Street, Campbeltown PA28 6BY, on Friday 9th June, 6pm to 8.30pm. 

 

(Scottish and Irish Gaelic Text below)

 

History of St Columba/Colmcille Exhibition

This Exhibition celebrates the life and legacy of Colmcille and was displayed throughout Ireland in 2021, marking the 1500th anniversary of the birth of Colmcille. Now for the first time, the exhibition is coming to Scotland and has kindly been loaned by Donegal Museum to tour Argyll throughout 2023/24. The exhibition will tour key sites in Argyll over the next 12 months with a wide range of Gaelic culture and language events. 

Help us mark the start of the tour in style with an atmospheric evening in the historic Campbeltown Museum, featuring visual arts from CHARTS Colmcille Awards 2020-22, talks on the history of St Columbia/Colmcille, light refreshments and a blend of Irish and Scots Gaelic music and poetry by invited performers from Argyll and Ireland. 

 

Performances and readings include:

Columba Life and Times Talk by Rosemary Power 

Irish Gaelic singer Diane Cannon 

Gwen Màiri Sinclair on Clarsach 

Poetry by Ciaran Ó Maitiú 

Plus more! There is a limited capacity for this event, and we ask you to please register to avoid disappointment.

 

Book Now

Cuairt Chaluim Chille //  Touring St Columba is hosted in collaboration with Live Argyll and Argyll and Bute Council and is a bold partnership between Argyll and Ireland made possible with joint support from Bòrd na Gàidhlig and Foras na Gaeilge to build from relationships grown during the themed year Colmcille 1500. A special thanks to the support of Donegal County Museum and the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.

 

//

 

Nach tig thu leinn airson oidhche ann an trì cànanan de cheòl beò, de bhàrdachd agus de dh’òraidean mu nochdadh Taisbeanadh Chaluim Chille aig Taigh-tasgaidh Cheann Loch Chille Chiarain. 

 

Eachdraidh Taisbeanadh Chaluim Chille

Tha an Taisbeanadh seo a’ comharrachadh beatha is dìleab Chaluim Chille agus chaidh a thaisbeanadh air feadh Èireann ann an 2021, a’ comharrachadh 1500 bliadhna bho rugadh Calum Cille. A-nis airson a’ chiad turas, tha an taisbeanadh a’ tighinn a dh’Alba agus chaidh a thoirt air iasad gu coibhneil le Taigh-tasgaidh Dhùn nan Gall gus dol air turas ann an Earra-Ghàidheal ann an 2023/24. Tadhlaidh an taisbeanadh air ionadan suaicheanta ann an Earra-Ghàidheal thairis air a’ bhliadhna a-mach romhainn le raon farsaing de thachartasan Gàidhlig.  

Cuidich rinn a chomharrachadh toiseach an turais mar as còir le feasgar drùidhteach ann an Taigh-tasgaidh eachdraidheil Cheann Loch Chille Chiarain, far am bi ealain lèirsinneach bho Dhuaisean Chaluim Chille CHARTS 2020-22, òraidean air eachdraidh Chaluim Chille, criomagan is srùbagan agus measgachadh de cheòl is de bhàrdachd nan Gàidheal le luchd-aithris air aoigheachd à Earra-Ghàidheal agus à Èirinn.  

 

Am measg nan aithrisean tha:

Sgeul Chaluim Chille, Òraid le Rosemary De Paor 

Seinneadair Gaeilge Diane Ní Chanainn 

Gwen Màiri Nic na Ceàrdaich air a’ Chlàrsaich 

Bàrdachd le Ciaran Ó Maitiú 

Agus tuilleadh 

 

Tha srian air àireamh nan àiteachan airson an tachartais seo, agus tha sinn ag iarraidh ort clàrachadh gus nach bi briseadh-dùil ann.

 

Tha Cuairt Chaluim Chille //  Cuairt Cholmcille ga cumail ann an co-bhonn ri Earra-Ghàidheal Beò agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ann an com-pàirteachas eadar Earra-Ghàidheal is Èirinn a chaidh a chur air chomas le taic bho Bhòrd na Gàidhlig is bho Fhoras na Gaeile le chèile gus cur ris na ceanglaichean a dh’èirich à bliadhna Chaluim Chille 1500. Taing gu sònraichte do Thaigh-tasgaidh Siorrachd Dhùn nan Gall agus do Roinn Turasachd, Cultair, Ealain, Gàidhealtachd, Spòrs agus nam Meadhanan. 

 

//

 

Bí linn fá choinne oíche i dtrí theanga de cheol beo, d’fhilíocht is de chainteanna mar chomóradh ar theacht Taispeántas Cholmcille ag Músaem Cheann Loch Chill Chiaráin. 

 

Stair Taispeántas Cholmcille

Is comóradh ar bheatha is oidhreacht Cholmcille an Taispeántas seo agus taispeánadh ar fud na hÉireann in 2021 é mar chomhartha ar 1500 bliain ó rugadh Colmcille. Anois den chéad uair, tá an taispeántas ag teacht go hAlbain agus é ar iasacht chaoin ó Mhúsaem Dhún na nGall le cuairt a thabhairt ar Oirear Gael in 2023/24. Tabharfaidh an taispeántas cuairt ar ionaid mór le rá in Oirear Gael i rith na bliana romhainn le réimse leathan d’imeachtaí Gaelacha.   

Bí linn le tús na cuairte a chomóradh go cuí le hoíche tharraingteach i Músaem stairiúil Cheann Loch Chill Chiaráin, áit a mbeidh ealaín ó Dhuaiseanna Cholmcille CHARTS 2020-22, cainteanna ar stair Cholmcille, sólaistí beaga agus meascán de cheol is d’fhilíocht na nGael le hoirfidigh ar aíocht as Oirear Gael agus as Éirinn.  

 

Áirítear le himeachtaí:

Scéal Cholmcille, Caint le Rosemary De Paor 

Fonnadóir Gaeilge Diana Ní Chanainn 

Filíocht le Ciaran Ó Maitiú 

Gwen Màiri Nic na Ceàrdaich ar an Chláirseach 

Agus tuilleadh nach iad 

 

Tá teorainn le líon na n-áiteanna fá choinne na hócáide agus iarrann muid ort clárú le do thoil le nach mbeidh díomá ann.

 

Déantar Cuairt Cholmcille  //  Cuairt Cholmcille a reáchtáil i gcomhar le hOirear Gael Beo agus Comhairle Oirear Gael is Bhòid agus é ina pháirtíocht eadar Oirear Gael is Éire a cuireadh ar chumas fríd thacaíocht ó Fhoras na Gaeilge is ó Bhord na Gàidhlig le cur leis na naisc a d’eascair as bliain Cholmcille 1500. Buíochas go mór mór le Músaem Chontae Dhún na nGal agus leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt is na Meán.

Campbeltown Museum, St John Street, Campbeltown, PA28 6BY,

Go to booking