IMG 0628

Celebrating Gaelic in Argyll Showcase

Celebrating Gaelic in Argyll Showcase

We would like to thank the schools that took part in our Primary School Gaelic competition and are proud to share with you the work from Bowmore Primary, Rockfield Primary and Bunessan Primary. We hope you enjoy looking through the incredible work created!

 

Alasdair Whyte “Bu mhath leam taing mhòr a thoirt do gach sgoilear agus tidsear a bha an sàs san fharpais seo. Abair dealbhan àlainn! Tha e air leth cudromach gun toir sinn cùram don àrainneachd phrìseil a tha againn ann an Earra-Ghàidheal agus gu bheil a’ Ghàidhlig aig cridhe na h-àrainneachd sin; agus gu dearbha 's e sin na rinn sibh sna dealbhan seo. Taing mhòr dhuibh uile.”