Oifigear Cultair Ghàidhlig Àdhamh Ó Broin Credit CHARTS3

Cearcall-Cànain | Celebrating Gaelic Week 2023

English Below

 

Mar chuid de Sheachdain na Gàidhlig, chùm CHARTS Cearcall-cànain aig Taigh-tasgaidh Cheann Loch Chille Chiarain gus cànanan is cultar Earra-Ghàidheal agus Bhòid a chomharrachadh, a’ cur cuideam air  Gàidhlig an àite agus ceanglaichean eadar cànanan a thathar a’ labhairt an-dràsta ann an Earra-Ghàidheal is Bòd.  

Thug an tachartas a chaidh a chumail air an làthair aig Taigh-tasgaidh Cheann Loch Chille Chiarain cothrom do luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig tighinn còmhla gus eòlas a chur air cainnt Earra-Ghàidheal, sgrùdadh a dhèanamh air mar a bhuineas diofar chànan is chultaran dha chèile agus fiosrachadh is sgeulachdan a sgaoileadh. Cearcall-cànain a chumail le Oifigear Cultair Ghàidhlig CHARTS Àdhamh Ó Broin leis an luchd-labhairt air aoigheachd Seumas Dòmhnallach MacIlleRuaidh agus e a-mach air na ceanglaichean eadar cànan is dualchas nan Gàidheal is nam Bàlcanach, agus Kathy Townsley NicUiginn, a bhruidhinn mu chleachdadh cànan is cultar nan Ceàrd.   

Gus barrachd fhaighinn a-mach mun tachartas, nach leugh thu an sgeulachd ùr a chaidh a sgrìobhadh le Neach-taice Thaigh-tasgaidh Cheann Loch Chille Chiarain. Khara NicPhàil.  

Chaidh Cearcall-cànain a mhaoineachadh le Maoin nan Tabhartasan Beaga aig Seachdain na Gàidhlig le taic bho Bhòrd na Gàidhlig. Tha taic ris an tachartas seo bho Bhòrd na Gàidhlig, Seachdain na Gàidhlig, Comhairle Earra-Ghàidheal agus Bhòid agus Earra-Ghàidheal Beò and agus e a’ cur ri leasachaidhean thairis air lìonra CHARTS mar thaic ris a’ Ghàidhlig bho 2019. Thàinig mar thoradh air seo taic bho Bhòrd na Gàidhlig gus Ro-innleachd Cultair Ghàidhlig a leasachadh le Comhairle Earra-Ghàidheal agus Bhòid. Cuidichidh an tachartas seo gus cruth a chur air leasachadh san ùine air thoiseach le toraidhean bhon là a’ cruthachadh barrachd chothroman do luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig air feadh na roinne.

// 

As part of Seachdain na Gàidhlig, CHARTS hosted Cearcall-Cànain at Campbeltown Museum to celebrate the tongues and culture of Argyll and Bute, emphasising local Gaelic and cross-cultural exchange of currently spoken languages in Argyll and Bute.  

The in-person event hosted at Campbeltown Museum allowed Gaelic speakers and learners to come together to explore the dialect of Argyll, examine how different languages and cultures relate to one another and share experiences and stories. Cearcall-Cànain was hosted by CHARTS’ Gaelic Culture Officer Àdhamh Ó Broin with guest speakers James MacDonald Reid who focused on links between Gaelic and Balkan traditions and language, and Kathy Townsley McGuigan, who spoke about their experience of Traveller language use and culture. 

To find out more about the event, read our new story written by Campbeltowns Museums Modern Apprentice Khara MacPhail. 

Cearcall-Cànain was funded by Seachdain na Gàidhlig’s Small Grants Fund with support from Bòrd an Gàidhlig. This event is supported by Bòrd na Gàidhlig, Seachdain na Gàidhlig, Argyll and Bute Council and Live Argyll and builds on developments across the CHARTS network to support Gaelic language and culture since 2019. These results have led to support from Bòrd na Gàidhlig to develop Gaelic Culture Strategy alongside Argyll and Bute Council. This event will help inform future development plans with outcomes from the day leading to future opportunities for Gaelic speakers and learners across the region.