Rody Gorman At Cove Park Small Image 2023

Gàidhlig Aig Pàirc Na H-Uamha // Gaelic At Cove Park

Ann an 2023 chruthaich Oifigear na Gàidhlig againn, Àdhamh Ó Broin, lìonraidhean ùra, a’ tòiseachadh buidheann Ghàidhlig san Àrchar agus a’ dèanamh cheanglaichean ri Pàirc na h-Uamha, far an robh CHARTS ag obair mar thaic ri ùghdaran Gàidhlig, Màiri NicLeòid agus Rody Gorman nam measg.

In 2023 our Gaelic Officer, Àdhamh Ó Broin, built new networks, starting a Gaelic language group in Arrochar and making connections with Cove Park, where CHARTS worked to support Gaelic authors, including Mairi MacLeod and Rody Gorman.

 

"Tha saothair ùr Màiri mu Ghlaschu na bliadhnaichean air thoiseach an dèidh do mhòran atharrachaidhean tighinn air an t-saoghal. Bha sgrìobhadh Màiri barraichte fhèin, le cainnt ghrinn, ruitheam math dha-rìribh agus ìomhaighean soilleir. Tha fiughair agam ris na sgrìobhas i sna mìosan a tha romhainn! Taing mhòr do Chomhairle nan Leabhraichean airson an cothrom seo a chruthachadh agus dhan sgioba aig Pàirc na h-Uamha – togalach làn solais agus sheallaidhean cho eireachdail is a gheibhear.

Bha oidhche sgoinneil ann a’ cumail Rody Gorman san Ògmhios 2023, le leughadh air an làthair às an leabhar air fàire aige Sweeney: an Intertonguing, tionndadh às ùr air Buile Shuibhne ann an Gàidhlig na h-Alba, Gàidhlig na h-Èireann agus sa Bheurla, agus mìrean annasach eile de bhàrdachd is de rosg ann an iomadh cànan.

// Mairi’s new work is about a Glasgow years in the future after much change has come upon the world. Mairi's writing was excellent, with neat phrasing, great rhythm and clear imagery. I look forward to what comes to the surface through her pen in the coming months! A huge thanks to the Gaelic Books Council for creating this opportunity and to the team at Cove Park - a building full of light with views as lovely as it gets

It was a superb evening hosting Rody Gorman in June 2023, with live reads from his forthcoming book ‘Sweeney: An Intertonguing’ a new translation in verse and prose of the mediaeval epic Buile Shuibhne / The Frenzy of Sweeney in English, Scottish Gaelic and Irish Gaelic, as well as all kinds of other fascinating tidbits of verse and prose and multilingual wordplay.” - Àdhamh Ó Broin

Building Networks