Gaelic Culture Officer At Kilmartin 2023, Credit CHARTS

Gàidheil Éirinn Air Chuairt // Gaels Visit From County Derry

Bho chionn seachdain no dhà, chaidh Oifigear Cultair Ghàidhlig Àdhamh Ó Broin gus coinneachadh ri Gàidheil eile a bha air chuairt taobh Ghleann Chille Mhàrtainn à Sgìre Dhoire.  Ghlac e an cothrom beagan mu dhéidhinn eachdraigh ’s dualchainnt na dùthcha a thoirt seachad tro mheadhan Gàidhlig na h-Éirinn ’s ghabh e òran a bhuineas don àite cuideachd.

In August 2023 our Gaelic Culture Officer Àdhamh Ó Broin met some fellow Gaels on tour in Kilmartin Glen from County Derry, Ireland.  He grabbed the opportunity to share a little about the Gaelic history and dialect of the region through the medium of Irish Gaelic and sang a song belonging to the district too.

 

“ ’S e rud gu math brosnachail a bh’ ann a bhith a’ tachairt air Gàidheil òga ris an iomain moch sa mhadainn ’s aig an robh Gàidhlig gu ìre fileanta ’s miann leotha bhith ga bruidhinn mar an ciadna! 

// It was a very encouraging thing to be meeting young Gaels who were at the hurling early in the morning and who had Gaelic to a fluent level and the desire to speak it to boot!” - Àdhamh Ó Broin

 

“Bhí muid iontach sásta bualadh le hÁdhamh i gCill Mhártainn, áit ar thug sé léargas iontach dúinn ar stair an Mhuine Mhóir, Dhún Ad agus Earra Ghael, agus cheol sé cúpla amhrán dúinn chomh maith.

// We were incredibly pleased to meet with Àdhamh at Kilmartin, a place that he shared some fantastic history with us about; Am Mòine Mhór, Dunadd Fort and Argyll generally and he even sung a couple of songs for us too!” - Séamus Mac Conmidhe, ball de Choiste Forbatha Chárn Tóchair ’s tuismitheoir le Cumann Óige Charn Tóchair // Séamus Mac Conmidhe, member of Carntogher Community Association and parent with Carntogher Irish Medium Youth Group. 

 

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig ’s Foras na Gaeilge and An Carn

Building Networks