Group At Kilmartin

Dùthchas Beò | Ceangal Ri Uachdar Na Dùthcha // Dùthchas Beò | Revitalising Reciprocity With The Gaelic Landscape

Chaidh Dùthchas Beò a chumail ann an co-bhann ri SCCAN Earra-Ghàidheal agus rinn e sgrùdadh air dùthchas beò ann an ceann iar-thuath na h-Eòrpa, air cò ris a tha cleachdaidhean deas-ghnàthach Gàidhlig coltach, agus mar a dh’fhaodar cleachdaidhean an fhearainn a chur gu feum ann an saoghal an là an-diugh. 

Dùthchas Beò was held in partnership with SCCAN Argyll and explored living indigeneity in the north-west fringes of Europe, what Gaelic ceremonial practice looks like, and how land-based ritual has a practical application in today's world.

 

"An dèidh nam bliadhnaichean de dheas-ghnàthasan le luchd-aoigheachd dùthchasach, bha an t-àm ann feadhainn de na dòighean practaigeach sam faod sinn beatha às ùr a thoirt dhan chàirdeas a th’ againn ris an fhearann a rèir na Gàidhlig tro chleachdadh na Gàidhlig a sgaoileadh gu farsaing. Taing dhan a h-uile duine a thàinig à coimhearsnachd Earra-Ghàidheal agus nas fhaide air falbh airson là a bha cumhachdach is drùidhteach  agus thathar an dòchas gum bi tòrr a bharrachd dhiubh ann!

// After years of stepping into ceremony with indigenous guests, it was time to share more broadly some of the practical ways in which we can revitalise our relationship with the land in a Gaelic context and through use of the Gaelic language. Thanks to all who came along from the community in Argyll and from further afield during what turned out to be a very powerful and moving occasion and hopefully the first of many!" - Àdhamh Ó Broin

Building Networks