Argyll Gathering 2024, Corran Halls Oban, Credit Argyll And Bute Council 2024

Argyll Gaelic Gathering 2024 / An Ceathramh Cruinneachadh Gàidhlig Earra-Ghàidheal

(English Below) 

Leis gu bheil Gàidhlig ann an Earra-Ghàidheal air fàs gu math gann ré nam blianaichean, tha e cho cutromach 's a ghabhas a-nis do dhuine sam bith aig a' bheil an cànan no ùidh innte tighinn cruinn comhla gach uair a tha cothrom ann.  Chan eil cothrom nas fhearr na Cruinneachadh Gàidhlig Earra-Ghàidheal agus an uair seo, bha Tallaichean a' Chorrain làn dhaoine 's bhuidhnean a chuireas ri saoghal na Gàidhlig taobh Earra-Ghàidheal.  Gu somhraichte do dh'Àdhamh, 's e na bha math gun dàinig Alasdair Mac an Fhuineadair à Gleann Comhain am follais, am fear mu dhéireadh aig a' bheil cainnt an àite bhon ghlùn.  Bha móran chomhradh an dà chuid inntinneach 's cutromach ann 's òraidean a dh'innis dhuinn mun cuairt air a' chaochladh obrach a bhios a' dol ann an Earra-Ghàidheal.  Bhruidhinn neach-ealain Fraoch Nic an Deòir mu dhéidhinn a beatha 's mar a tha Gàidhlig air a bhith an lùib ann 's bha deagh chothrom aig daoine cluinntinn mun cuairt air mar a tha Foghlam tro Mheathan na Gàidhlig do dhaoine òga 's Saorsa Ní Bhroin - nighinn Àdhaimh - an lathair gus bruidhinn gu fileanta, ealanta mu dhéidhinn a cuid eòlais air a' ghnothach ann an dualchainnt taobh Loch Fìn.  Thug Àdhamh fhéin seachad òraid mhionaideach air obair na Gàidhlig a tha air a bhith a' dol bho chionn bliana gu leth aig CHARTS a chòrd ri daoine gu mór.

Théid ar taing mhór a thoirt seachad do Mhàiri NicGillFhìnein, Obraiche Leasachaidh na Gàidhlig 's don sgioba gu léir aig Comhairle Earra-Ghaidheal 's Bhòid a dh'eagraich an tachartas air son an cuid oidhirp ré an latha agus anns na seachdainean roimhe, gun tighinn air Donnchadh MacNéill Fhurain agus fear an taighe gasta Pàruig MacCuidhein!

Gaelic Gathering CHARTS Presentation

Due to Gaelic in Argyll having grown very scarce through the years, it is now more important than ever for anyone who has the language or interest in it to get together whenever there is an opportunity. There is no better place than the Argyll Gaelic Gathering, and this year, the Corran Halls in Oban were filled with people and organisations who all contribute to the Gaelic world in Argyll. This year, CHARTS Oifigear Cultair Ghàidhlig Àdhamh Ó Broin was one of the key speakers along with Alasdair Baxter from Glencoe, the last man to have learned the Gaelic dialect of the region at his mother's knee. Throughout the day, there were many interesting and important conversations and speakers informed the community about the various work that is happening in Argyll.  Artist Heather Dewar spoke about how Gaelic has been consistently present and important to her life both professionally and personally. There was also a great opportunity for people to hear about how Gaelic Medium Education has been for young people from Saorsa Ní Bhroin (Àdhamh's daughter) who spoke fluently and artfully about her experience of Gaelic Medium and in Lochfyneside Gaelic. During his speech, Àdhamh presented CHARTS’ Gaelic work over the past year and a half, showcasing projects such as Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba, his work with local communities, and discussing the forthcoming CHARTS Gaelic Culture Strategy.

Gaelic Gathering CHARTS Presentation