Temporary Installation Of Heather On The First Day Of Autumn At What Is Known As The Hermit’S Cell By Alicia Hendrick.

Argyll and Ireland | Cultural Re-Connections

Tha Oifigeir Cultair Ghàidhlig CHARTS Àdhamh Ó Broin air a bhith ag obair leis a’ chaochladh bhuidhnean ’s daoine fa leth gus ceanglaichean eachdraigheil a charadh eadar Earra-Ghàidheal ’s Éirinn, a b’ àbhaist a bhith na drochaid dhualchainnt ’s cultar Gàidhealach thar Sruth na Maoile.

 

Our Oifigear Cultair Ghàidhlig, Àdhamh Ó Broin, has been working with various partner organisations and individuals to revitalise historical links between Argyll and Ireland, including the cultural and dialect continuum that once existed across the Straits of Moyle.

 

Ré 2023, tha Àdhamh air tadhal air Gaillimh, Cill Dara ’s iomadh àite ann an Uladh, a’ cur céilidh air companaich ’s a’ coinnneachadh ri luchd-iomairt thall ’s a-bhos gus obair ùr a thòiseachadh comhla.

 

Throughout 2023, Àdhamh has visited Galway, Kildare and Ulster, saying hello to old friends, meeting with project partners, and forging new relationships. 

Ionnsaich an còrr mu dhéidhinn nan ceanglaichean a tha CHARTS air a bhith a’ dèanamh ri Éirinn, a’ toirt a-steach ar n-obair gus Dìleab Chaluim Chille a chomharrachadh

//

Find out more about the links CHARTS has been developing with Ireland, including our work celebrating Colmcille Legacy

 

FLIGHT Exhibition Opening

Kilmartin Glen Visits

Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba

Galway, Kildare and Ulster Trip

Duais Dìleab Chaluim Chille / The Colmcille Legacy Award