Past Event

Default Page Banner
Default Profile Picture

Tha sinn a’ fastadh Eadar-theangairean Gàidhlig Mar-aon! / We are recruiting Scottish Gaelic Simultaneous Translators!

Posted by CHARTS

Type

Jobs

Deadline Date

28/02/2022

Attachment

Open attachment

Teangan Earra-Ghàidheal
A Dhìth: Eadar-theangairean Gàidhlig Mar-aon
Nach tig thu air Sgioba Eadar-theangairean do dh’Earra-Ghàidheal

Cìs : £40 san uair
Faicibh na ceanglaichean ri Sònrachadh Pearsanta agus Mar a Nì Thu Iarrtas gu h-ìseal.

Giorrachadh air an Dreuchd

Seo cothrom cur ri Teangan Earra-Ghàidheal, tionnsgnadh ùr eadar CHARTS, Comhairlean-coimhearsnachd Mhuile is Thiriodh agus Com-pàirteachas Gàidhlig Mhuile is Ì Chaluim Chille.

Cumaidh Teangan Earra-Ghàidheal eadar-theangachadh mar-aon bho Bheurla gu Gàidhlig aig coinneamhan tro chlàr air leth air Zoom. Tha com-pàirtichean a’ phròiseict a-nis a’ fastadh sgioba eadar-theangairean a chumas taic ri coinneamhan airson luchd-stiùiridh, luchd-ionnsachaidh Gàidhlig agus daoine eile, a’ fuireach a’ fuireach ann an Sgìrean Chomhairlean-coimhearsnachd Earra-Ghàidheal is Bhòid anns an Òban, ann an Latharna is sna h-Eileanan agus Meadhan Earra-Ghàidheal, Cinn Tìre agus na h-Eileanan. Tha Teangan Earra-Ghàidheal ga mhaoineachadh le Urras Taic Choimhearsnachdan Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid (2021 gu 2022) agus thathar den bheachd gu bheil e air aon den chiad fheadhainn de phròiseactan den t-seòrsa ann an Alba. Tha am pròiseact a’ cur fàilte gu sònraichte air Gàidheil Earra-Ghàidheal agus tha luchd-labhairt Gàidhlig eile, ann an Alba agus thall thairise, di-beathte dha-rìribh iarrtas a dhèanamh.  Thèid trèanadh a thoirt seachad nuair as iomchaidh.

Faic: Tuairisgeul-obrach, sònrachadh pearsanta agus mar a nì thu iarrtas an seo


//

Teangan Earra-Ghàidheal
Wanted: Scottish Gaelic Simultaneous Translators
Join a Pool of Translators for Argyll !

Fee : £40 per hour
Please see links to Person Specification & How to Apply, below.

Summary of Role

This is an opportunity to contribute to Teangan Earra-Ghàidheal, a pioneering project between CHARTS, Mull and Tiree Community Councils and the Mull and Iona Gaelic Partnership.

Teangan Earra-Ghàidheal will facilitate simultaneous English to Gaelic meeting translation via a dedicated Zoom platform. Project partners are now recruiting a pool of translators to support meetings for hosts, Gaelic learners and others, living across the Argyll and Bute Community Council Areas of Oban, Lorne and the Isles and Mid-Argyll, Kintyre and the Isles. Teangan Earra-Ghàidheal is funded by Argyll and Bute Council Supporting Communities Fund (2021-2022) and is believed to be amongst the first project of its type in Scotland. The project especially welcomes applications from Argyll Gaelic speakers and other Gaelic speakers, nationally and internationally, are also very welcome to apply. Training will be provided where appropriate.

See Job description, person specification and how to apply.