Default Page Banner
Default Profile Picture

Bùthan-obrach Leasachaidh | Project Development WS Bòrd na Gàidhlig

Posted by CHARTS

Bidh cothrom aig com-pàirtichean lìonra a dhèanamh le daoine eile a tha ag obair san roinn a bharrachd air bruidhinn ri luchd-obrach bho bhuidhnean poblach / maoineachaidh. Tha na bùithtean-obrach seo an-asgaidh agus fosgailte don h-uile com-pàirtiche iomchaidh. Participants will have an opportunity to network with others working in the sector as well as speak with staff of public/funding bodies. Free of charge. DATE: Thurs, 20 September 2018. Times above. To book a place email: brian@gaidhlig.scot Location: Argyll and Bute, Highland