Cuairt Chaluim Chille Ìle St Columba Travels To Islay Opening, Islay Gaelic Centre, Àdhamh Ó Broin, 27Th October, Credit CHARTS (3)
Default Profile Picture

Cuairt Chaluim Chille Mhàrtainn // St Columba travels to Kilmartin

Posted by CHARTS

Location

Mid-Argyll

Date

30/03/2024 18:30 - 30/03/2024 20:30

Website

d Visit website

Nach tig sibh nar cuideachd air Chuairt Chaluim Chille Mhàrtainn aig taigh-tasgaidh an àite chiadna a tha air ùrachadh gu briagh bho chionn treis, san 30mh latha de’n Mhàirt, 6.30f - 8.30f.  Cuidichibh sinn a’ comharachadh an treasa earrann de’n chuairt seo le feasgar dòigheil de dh’òrain, seanchas ’s ceòl.

 

Join us for Cuairt Chaluim Chille Mhàrtainn // St Columba travels to Kilmartin, an opening celebration at the newly refurbished Kilmartin Museum, on 30th March, 6.30pm to 8.30pm. 

Celebrate the third leg of Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba and the arrival of the exhibition at Kilmartin Glen with an evening of song and storytelling. 

 

Cluinnear ré an fheasgair:

Oifigear Cultair Ghàidhlig CHARTS Àdhamh Ó Broin

Sgeultan le seanchaidh Ghàidhlig Seumas Domhnallach

Ceòl na clàrsaiche ’s a ghiotair le Aoibheann ’s Déaglan Ó Doibhlin

 

This evening will feature performances from:

CHARTS Oifigear Cultair Ghàidhlig Àdhamh Ó Broin 

Gaelic Tradition Bearer James MacDonald Reid 

Talks and performances by harpist Aoibheann Devlin and guitarist Déaglán Ó Doibhlin

 

Tha an tachartas seo an asgaidh ach nach clàraich sibh air son a bhith cinnteach.

This event is free and open to the public, but please register, as capacity is limited.

 

Air son an còrr ionnsachadh air a’ chuirm, nach tadhail sibh air Cuairt Chille Mhàrtainn

To register and find out more, visit Cuairt Chaluim Chille Mhàrtainn // St Columba travels to KilmartinCuairt Chaluim Chille //  Touring St Columba is hosted by CHARTS, supported by Argyll and Bute Council. This bold project partnership between Argyll and Ireland is made possible with joint support from Bòrd na Gàidhlig and Foras na Gaeilge to build from relationships grown during the themed year Colmcille 1500.  A special thanks to the support of Donegal County Museum and the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.

Kilmartin, Lochgilphead , PA31 8RQ,

Go to booking