Screenshot 2024 05 09 At 15.28.51
Default Profile Picture

Cuairt Ì Chaluim Chille / St Columba Travels to Iona

Posted by CHARTS

Date

09/06/2024 13:00 - 09/06/2024 15:00

Website

d Visit website

(English Below)

Air Là Chaluim Chille, 9 Ògmhios, 1.00f gu 3.00f, gus Cuairt Chaluim Chille a chomharrachadh, cumaidh CHARTS tachartas anns an dà chànan, Cuairt Ì Chaluim Chille, ann an Talla a’ Bhalla, Ì Chaluim Chille

Ann an Cuairt Ì Chaluim Chille bidh ealain lèirsinneach bho Dhuaisean Chaluim Chille CHARTS 2020-22, fàilte bho Oifigear Cultair Ghàidhlig CHARTS Àdhamh Ó Broin, ceòl agus òraidean bho luchd na Gàidhlig.

 

Am measg nan taisbeanaidhean agus nan òraidean tha:

Ceòl, òrain is sgeulachdan Ì Chaluim Chille le Alasdair MacIlleBhàin 

Rannsachadh ùr mu Urram do Chaluim Cille, Leabhar Cheanannais agus Ì Chaluim Chille, leis an Ollamh Rosemary Power 

Seanchas is òrain Earra-Ghàidheal le Àdhamh Ó Broin

Ceòl na clàrsaich le Janet Harbison à Èirinn

 

Fiosrachadh cudromach:

Bidh criomagan agus deoch ri fhaotainn.

Chan eil còmhdhail phoblach dhìreach ri fhaotainn dhan ionad seo airson an tachartais seo (9 Ògmhios 1.00f gu 3.00f). Tha sinn a’ moladh gun roinn sibh càraichean no còmhdhail uaine nuair a ghabhas e dèanamh.

Gus an turas agad a chur air dòigh, faic CalMac.

Tha an tachartas seo an-asgaidh agus fosgailte dhan phoball, ach nach clàraich thu seach gu bheil srian air àiteachan. 

 

Uairean-fosglaidh

Bidh Cuairt Chaluim Chille air taisbeanadh ann an Talla a’ Bhaile, Ì Chaluim Chille air 8 Ògmhios 10.00m gu 3.00f agus 9 Ògmhios 10.00m gu 1.00f. Thèid tachartas mar chomharrachadh a chumail 9 Ògmhios 1.00f gu 3.00f. Tha an tachartas an-asgaidh agus fosgailte dhan phoball, ach nach clàraich thu seach gu bheil srian air àiteachan.

Clàraich

 

On the Feast Day of St Columa, 9th June, 1.00pm to 3.00pm, to mark the arrival of Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba Tour, CHARTS will host an atmospheric multilingual event, Cuairt Ì Chaluim Chille / St Columba Travels to Iona, at Iona Village Hall

Cuairt Ì Chaluim Chille / St Columba Travels to Iona will feature visual arts from CHARTS Colmcille Awards 2020-22, a welcome from CHARTS Oifigear Cultair Ghàidhlig Àdhamh Ó Broin, musical performances and talks from Gaelic tradition bearers.

 

Performances and talks included:

Music, song, story and Iona lore from Alasdair Whyte 

Recent research into Honouring Columcille, the Book of Kells  and Iona, presented by Dr Rosemary Power 

Argyll lore and song from Àdhamh Ó Broin

Performance from Irish harpist Janet Harbison

 

Important information:

Light refreshments and snacks will be provided.

No direct public transport is available to this site for this event (9th June 1.00pm—3.00pm). We recommend car sharing or green travel where possible.

To plan your travel, please see CalMac.

This event is free and open to the public, but please register as capacity is limited. 

Register

 

Opening Times

Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba will be on display at Iona Village Hall on June 8th 10.00am to 3.00pm and 9th 10.00am to 1.00pm. A celebration event will take place on 9th June 1.00pm to 3.00pm, This event is free and open to the public, but please register as capacity is limited.

 

Cuairt Chaluim Chille // Touring St Columba is hosted by CHARTS, supported by Argyll and Bute Council. This bold project partnership between Argyll and Ireland is made possible with joint support from Bòrd na Gàidhlig and Foras na Gaeilge to build from relationships grown during the themed year Colmcille 1500.  A special thanks to the support of Donegal County Museum and the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.

 

Image: Jonny Gios

Iona Village Hall, Baile Mòr , Isle of Iona, PA76 6SJ,

Go to booking