CHARTS CEARCALL CÀNAIN LARGE SOCIAL ASSEET (1)
Default Profile Picture

Cearcall-Cànain

Posted by CHARTS

Location

Kintyre and Gigha

Date

25/02/2023 11:00 - 25/02/2023 15:00

Website

d Visit website

Cost

FREE

(English Version of Text Below) An lùib Seachdain na Gàidhlig,tha CHARTS a’ comharrachadh cainnt is cultar Earra-Ghàidheal is Bhòid le cuideam air Gàidhlig na sgìre agus ceanglaichean eadar cànanan.

 

Nach tig thu còmhla rinn Disathairne, 25 Gearran, aig Taigh-tasgaidh Ceann Loch Chille Chiarain airson:

  • Cèilidh bheag gus eòlas a chur air càch a chèile le cabadaich mu shuidheachadh sòisealta, cultarail is eaconamach dhaoine agus cothrom ceistean a chur.
  • Lòn.
  • Taisbeanadh le Seumas Dòmhnallach MacIlleRuaidh air na ceanglaichean eadar dualchas is cànan nan Gàidheal is nam Bàlcanach.
  • Feasgar a’ sealltainn air sgaoileadh a’ chànain le luchd-an-taighe agus luchd- aoigheachd a’ dèanamh sgrùdadh air faclan, abairtean is gnàthasan-cainnte ga chumail le oifigear Gàidhlig CHARTS Àdhamh Ó Broin.
  • Cuideachd, sùil bheag air cainnt is dualchas nan Ceàrd le Kathy Townsley NicUiginn.

 

Tha an tachartas beò seo a’ leigeil le iomlaid eadar na cànanan uile a thathar a’ labhairt an-dràsta air feadh Earra-Ghàidheal is Bhòid. A’ leigeil leinn cainnt Earra-Ghàidheal a rannsachadh, sgrùdadh a dhèanamh air mar a bhios cànanan is dualchas eadar-dhealaichte a’ dol an lùib a chèile agus fios is sgeulachdan a sgaoileadh.

Bidh lòn beag ri fhaotainn, le roghainnean do ghlasraichearan agus do ghlasraichearan- cruaidhe. Nach cuir thu post-dealain gu muriel@chartsargyllandisles.org airson iarrtasan sam bith mu bhiadh.

Chan eil àite againn ach do 40 neach. Gus an t-àite agad fhèin a chur an taobh, clàraich aig:

https://www.eventbrite.co.uk/e/cearcall-canain-tickets-533592468437


Tha an tachartas seo ga chuideachadh le Bòrd na Gàidhlig, agus Seachdain na Gàidhlig, Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, agus Earra-Ghàidheal Beò agus tha e a’ cur ri leasachaidhean thar lìonra CHARTS gus taic a chur ri cànan is dualchas na Gàidhlig bho 2019.

Thàinig mar thoradh air seo gun tàinig taic bho Bhòrd Gàidhlig gus Ro-innleachd Cultair Ghàidhlig a leasachadh cuide ri Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid. Cuidichidh an tachartas gus cruth a chur air dealbhachadh mu leasachadh san ùine air thoiseach le toraidhean bhon là a’ cruthachadh barrachd chothroman do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh air feadh na roinne.

 

As part of Seachdain na Gàidhlig, we are celebrating the tongues and culture of Argyll and Bute with an emphasis on local Gaelic and cross-cultural exchange of languages.  

Join us on Saturday, 25th of February, at Campbeltown Museum for:

  • A quick get-to-know-each-other with a chat about participants' different social, cultural and economic backgrounds and a chance to ask questions.
  • A Light Lunch.
  • A presentation from James MacDonald Reid on the links between Gaelic and Balkan traditions and language.
  • An afternoon to focus on the sharing of language from hosts and guests exploring words, phrases, and idioms hosted by CHARTS’ Gaelic Culture Officer Àdhamh Ó Broin.
  • Plus, an informal sharing of Traveller language use and culture from Kathy Townsley McGuigan.

This in-person event allows cross-cultural exchange of all currently spoken languages in Argyll and Bute. Allowing us to explore the dialect of Argyll, examine how different languages and cultures relate to one another and share experiences and stories.

A light lunch will be provided, with vegetarian and vegan options. Please email muriel@chartsargyllandisles.org for any dietary requirements.

Register Here

We have a limited space of 40 people to book your space. 

 

Funded by Seachdain na Gàidhlig’s Small Grants Fund with support from Bòrd an Gàidhlig. This event is supported by Bòrd na Gàidhlig, Seachdain na Gàidhlig, Argyll and Bute Council and Live Argyll and builds on developments across the CHARTS network to support Gaelic language and culture since 2019. The results of which have led to support from Bòrd na Gàidhlig to develop Gaelic Culture Strategy alongside Argyll and Bute Council. This event will help inform future development plans with outcomes from the day leading to future opportunities for Gaelic speakers and learners across the region.

Campbeltown Museum Burnett Building, Shore Street Campbeltown, Campbeltown, PA28 6BS,

Go to booking