Https Cdn.Evbuc.Com Images 718390089 286154171112 1 Original
Default Profile Picture

An Ceathramh Cruinneachadh Gàidhlig Earra-Ghàidheal + cèilidh

Posted by CHARTS

Date

27/04/2024 10:30 - 27/04/2024 15:30

Website

d Visit website

Le maoineachadh bho Bòrd na Gàidhlig, bidh An Cruinneachadh Gàidhlig a’ toirt cothrom do bhuidhnean, buidhnean coimhearsnachd agus daoine fa leth coinneachadh ri buidhnean nàiseanta gus conaltradh agus beachdachadh air mar is urrainn dhaibh a bhith ag obair ann an com-pàirteachas gus fàs a thoirt air Gàidhlig.

‘S i Jenny Gilruth BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlaim agus Sgilean, prìomh neach-labhairt aig tachartas na bliadhna-sa, agus bidh riochdairean bho bhuidhnean eadar-dhealaichte an làthair cuideachd.

Cumaibh sùil a-mach airson tuilleadh fiosrachaidh ri thighinn a dh’aithghearr.

Bidh fàilte chridheil air luchd-ionaid gu cèilidh air an oidhche, air a chuir air dòigh le Comunn Gàidhealach an Òbain, le ceòl is òrain bho Chòmhlan Tradaiseanta Àrd-sgoil an Òbain, sgoilearan Acadamaidh Mòd an Òbain, Sìleas Nic na Ceardaich agus Iain Eòsaph MacNèill. Tabhartasan aig an doras.

 

Funded by Bòrd na Gàidhlig, the Gaelic Gathering provides an opportunity for organisations, community groups, and individuals to meet with national organisations and share ideas on how they can work in partnership to help grow the Gaelic language.

Jenny Gilruth MSP, Cabinet Secretary for Education and Skills, will be the keynote speaker at this year’s event, alongside representatives from various other organisations.

All delegates are warmly invited to attend the evening celiidh, presented to you by Comunn Gàidhealach an Òbain, with entertainment provided by Oban High School Trad Group, Oban Mod Academy pupils, Sìleas Sinclair and John Joe MacNeil. Entry by donation.

 

Register for free

Go to booking